Časopisy

  • Perner's Contacts

    Elektronický časopis Perner´s Contacts je periodikum, které slouží k výměně poznatků, informací a řešení různých problémů souvisejících s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na logistické pojetí dopravy. Jeho stránky jsou určeny pro studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky zaměřené zejména na dopravu, telekomunikace a jim blízké obory. Časopis je zaměřen na odborné publikace v oblasti vědy o dopravě a souvisejících vědních disciplinách. Tvoří platformu výměny informací o řešených problematikách, stavu poznání a metodách vědeckého bádání nejen mezi studenty doktorského studia a vědeckými pracovníky, ale i řešiteli projektů v oblasti vědy a výzkumu. Periodikum přispěje ke zvýšení kvality a efektivity výzkumné činnosti v oblasti dopravy a telekomunikacích.

  • Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe

    Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe (ISSN 1804-9095, eISSN 1804-9109) je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na oblast sociální politiky, sociální práce a na oblast sociálních služeb ve veřejné správě.

    V časopisu jsou publikovány původní vědecké statě v českém, slovenském a anglickém jazyce. Veškerý obsah časopisu je volně dostupný.

    Časopis je indexován databázemi EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com/) a ProQuest (http://www.proquest.co.uk/)  a adresářem Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org/).