Sociální práce s rodinou, představení projektu „Pomoc ohrožené rodině“

  • Oldřich Šolta Magistrát města Pardubice Odbor komunitních služeb

Abstrakt

Projekt POR je koncipován jako přímá sociální práce s klientem v prostředí jeho domova.
Na projektu jsou společně zainteresovány odbor komunitních služeb Magistrátu města
Pardubice, studenti Vyšší odborné školy a rodiny z evidence sociálních terapeutů. Zaměřuje
se na ty rodiny, jejichž stabilita je ohrožena obtížnou životní situací, nízkým výchovným
potenciálem rodičů, alkoholismem, domácím násilím, duševním nebo fyzickým omezením
rodičů apod. Studenti v projektu pracují v pozici dobrovolného sociálního pracovníka. Rodina
do projektu vstupuje rovněž zásadně dobrovolně. Souhlas s docházením studenta stvrzuje
podpisem. Součástí vstupní přihlášky rodiny je i zformulování očekávání rodiny
od spolupráce se studentem. Do rodiny student dochází již samostatně jedenkrát týdně na tři
hodiny. Po celou dobu je v kontaktu se sociálním terapeutem. Formou přímé sociální práce
projekt podporuje rodinu při zvládání situací, které by ji mohly destabilizovat. Dobrovolný
sociální pracovník funguje jako jakýsi průvodce, který má možnost vnést změnu
do nevyhovujících stereotypů v komunikaci rodinných příslušníků. Pomáhá rodičům /zásadně
společně/ s přípravou dětí do školy, nabízí aktivity ke společnému trávení volného času dětí
s rodiči, provází při vyřizování úředních záležitostí nebo hledání zaměstnání atd. Povinnou
součástí projektu pro studenty jsou supervizní semináře. Smyslem je považovat rodinu
bez jakéhokoli rozlišování za vždy kompetentní a schopnou ke změnám ve směru
k sebeúzdravným mechanismům. Projekt svou koncepcí a provedením dává klientům možnost
vnímat takovýto vstup do rodiny jako neinvazivní a partnerskou institucionální pomoc.

The project „EFH“ is organized as a direct social work with a client at his own home.
Department of social services, Pardubice Municipality, students of tercial educational system
and families kept on file by the social therapists are involved along in the project. It is focused
on the families which stabilities are threatened by a complicated life situation, a parent´s low
educational credit, alcoholism, family violence, or parents´ mental and physical disability.
The students work as the voluntary social workers in the project. The families become
involved in the project on principle voluntarily as well and they confirm their approvals with
students´ coming by giving their signatures. The expression of family expectations
contribution of its cooperation with a student is a part of entrance application form. A student
already individually meets a family for three hours a week. He keeps in touch with a social
therapist all the time. A family is supported in a way of a project direct social work to be able
to arrange situations or moments when it could be made unstable. A voluntar social worker
works as a guide who is able to change plain communication stereotypes of members of a
family. He helps parents to prepare their children to school /on principle together/, gives
advice how to spend their free time in common, or accompanies them within managing
administrative issue or looking for a job. An obligatory part of the students´ project is an
executive program. The aim is to consider a family as an element which is competent and able
to change a way towards to self-salutary mechanism with no distinguishing in every time. The
project in the form of its organisation and application offers to its clients the options to
understand such an entry to their families as an unaggressive and cooperational institutional
help.

Biografie autora

Oldřich Šolta, Magistrát města Pardubice Odbor komunitních služeb
Oldřich Šolta
Magistrát města Pardubice
Odbor komunitních služeb
Štrosova 44
530 21 Pardubice
Publikováno
2008-11-11
Sekce
Články