O časopise

Zaměření a záběr

Vědecký časopis Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe je na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vydáván pravidelně od roku 2007. Periodikum je tematicky zaměřeno na oblast sociální politiky, sociální práce a na oblast sociálních služeb ve veřejné správě.

Periodikum je určeno vědeckým, pedagogickým a odborným pracovníkům neziskového sektoru a veřejné správy, současně také studentům daných oborů.

Časopis otiskuje široké spektrum příspěvků relevantních pro oblast sociální politiky, sociální práce a veřejné správy v kontextu sociálních služeb. Příspěvky mohou pokrývat jakýkoliv aspekt výzkumu, praxe, teorie a vzdělávání. Časopis vychází 2x ročně.

Časopis je momentálně uveden v databázích EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com/), Open Access Journal (http://www.doaj.org/) a ProQuest (http://www.proquest.co.uk).

Základním cílem časopisu je:

  • Představení vědeckého výzkumu
  • Představení různých aspektů spojených s danými oblastmi (např. psychologický, etický, zdravotně-sociální, ekonomický, environmentální, právní aspekt apod.)
  • Představení nových pohledů na danou oblast
  • Propojování vědních oborů
  • Aplikace teoretických poznatků do praxe
  • Aplikace poznatků z praxe do vědecké práce

 

Recenzní řízení

Statě procházejí anonymním externím dvoukolovým recenzním řízením. V rámci recenzního řízení jsou u každého příspěvku posuzována následující kritéria: formální správnost, přesnos a srozumitelnost, originalita práce, důležitost informací, míra aplikovatelnosti do praxe, přiměřenost metod, interpretace výsledků, logičnost závěrů, etický aspekt.

Každý příspěvek je nejprve posouzen výkonným redaktorem a šéfredaktorem. Šéfredaktor časopisu má právo článek odmítnout postoupit do recenzního řízení z důvodu nesplnění základních formálních požadavků nebo v případě, že text neodpovídá obsahovému zaměření časopisu. Pokud příspěvek není ze závažných důvodů zamítnut, je postoupen do oboustranně anonymního externího recenzního řízení, které je zajištěno na doporučení šéfredaktora redakční radou časopisu. Recenzní posudek ve formě standardizovaného formuláře článek buď doporučí k publikaci, doporučí k publikaci po zapracování úprav, či článek k publikaci nedoporučí.

Nedílnou součástí recenzního posudku je i závěrečné slovní hodnocení. Finální rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků k publikaci textu činí ve všech případech na doporučení šéfredaktora redakční rada časopisu. Články přijaté k publikaci neprocházejí jazykovou korekturou. O výsledku recenzního řízení autora informuje redakce časopisu.

Autor uveřejněného příspěvku souhlasí s on-line publikací textu. Uveřejněný příspěvek se stává majetkem Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Vše je v souladu s BOAI definicí otevřeného přístupu.

Články jsou publikovány pod Creative Commons licencí (CC-BY 3.0.). Licenční podmínky navštivte na adrese http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/