Etika jako nezbytná součást profesní identity inspektora kvality sociálních služeb

  • Miloš Sládek Krajský úřad Pardubického kraje, Oddělení sociálních věcí

Abstrakt

Inspekce kvality sociálních služeb je významný nástroj sociální politiky Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky v oblasti sociálních služeb. Inspekce je odborná činnost,
jejíž podstatou je kontrola v širším významu, včetně uvádění praxe poskytovatelů do kontextu
politiky sociálního začleňování. Vzhledem ke značné pravomoci a odpovědnosti inspektorů by
měl být kladen zvláštní důraz na odborné předpoklady těch, kteří budou inspekce vykonávat -
inspektorů kvality sociálních služeb. Součástí odborného vzdělávání inspektorů a to nejen
základního, by měla být oblast profesní etiky, protože inspektoři přichází, při inspekční
činnosti do eticky silně exponovaných situací a musí řešit i etická dilemata.

Quality inspection of social services is a significant element in the social politics of the
Ministry of Labour and Social Affairs within the Czech Republic of social services. Inspection
is a professional activity, whose core is verification of broad importance, including the
introduction of provider’s experience into the context of social integration politics.
Considering the significant authority and responsibility of the inspectors, special emphasis
should be put on the professional qualifications of those who will carry out the inspections –
the inspectors of social services quality. Part of the inspectors’ professional education and
not only the primary one should be the field of professional ethics since the inspectors come
across ethically contentious situations within their profession and so they must solve these
ethical code dilemmas.

Biografie autora

Miloš Sládek, Krajský úřad Pardubického kraje, Oddělení sociálních věcí
Mgr. Miloš Sládek
Krajský úřad Pardubického kraje
Oddělení sociálních věcí
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Tel. č.: 420 466 026 567
Publikováno
2008-11-11
Sekce
Články