Možnosti sociální inkluze osob bez domova v kontextu platné legislativy a nástrojů sociální politiky

  • Jan Mandys Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a práva, Univerzita Pardubice

Abstrakt

Bezdomovectví představuje extrémní formu sociální exkluze. S bezdomovectvím souvisí
nezaměstnanost, zdravotní problémy a sociálně patologické jevy (např. závislosti, drobná
kriminalita apod.). Zákon o sociálních službách definuje sociální služby, které jsou těmto
lidem poskytovány. Problematika osob bez přístřeší je dále řešena prostřednictvím dotačních
titulů ze strukturálních fondů a také na úrovni místních politik. Důležitým vodítkem při
sociálním začleňování bezdomovců, je analýza potřeb a životního stylu těchto lidí.

Homelessness represents an extreme form of social exclusion. Homelessness is connected
with unemployment, health problems, and social-pathological phenomena (e. g. addictions,
delinquency, etc.). Social service law defines social services which are provided for these
persons. The problem of homeless people is solved by means of structural funds, and at the
level of ward politics as well. Important guide-post for social inclusion of homeless people is
the analysis of their needs and lifestyle.

Biografie autora

Jan Mandys, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a práva, Univerzita Pardubice
Mgr. Jan Mandys
Fakulta ekonomicko-správní
Ústav veřejné správy a práva
Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubic
Publikováno
2008-11-11
Sekce
Články