Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje

  • Marie Hladká Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Abstrakt

Lidské zdroje jsou teorií definovány jako takové schopnosti jednotlivce, které vedou
k produkci vzácných, hmotných i nehmotných statků, jak veřejných, tak soukromých. Za lidské
zdroje nejsou považováni lidé, ale jejich určité postoje, vlastnosti a nadání. V této souvislosti
tedy nelze nevnímat vztah k dobrovolné práci jako jeden z významných lidských zdrojů.
Příspěvek nastiňuje obtížné definování pojmů dobrovolník – dobrovolná práce a zároveň
uvádí význam této specifické činnosti jak pro jednotlivce a pro organizaci, ve které je
dobrovolná práce prováděna, tak její význam ekonomický.

Human resources are defined as individual’s abilities that lead to the production of scarce
tangible and intangible assets, both public and private. Human resources are not considered
to be people but their attitudes, characteristics and abilities. In this context the relation to
voluntary work must be seen as one of important human resources. The paper describes the
difficulty in defining the terms volunteer - voluntary work and describes the importance of this
specific activity both for the individual and for the organization in which the work is
performed. The economic importance is described as well.

Biografie autora

Marie Hladká, Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Ing. Marie Hladká
Centrum pro výzkum neziskového sektoru
Vinařská 3
603 00 Brno


Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky
Telefon: 542 210 075

Publikováno
2008-11-11
Sekce
Články