Sociálna opora ako významný sociálny determinant zdravia u slovenských imigrantov v Českej republike

Autoři

  • Jana Gabrielová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Abstrakt

The article deals with one of the important determinants of health - social support - and its relation to the subjective health perception and basic socio-demographic characteristics. The importance of social support is increasing especially among those groups of people who need to adapt to new living conditions. Immigrants clearly belong to these groups. Attention will be paid to Slovak immigrants living in the Czech Republic. Slovak minority is the second largest group of foreigners living in the Czech Republic. At the same time, this immigrant group has special status because of common history of Slovaks and Czechs.

Data collection was conducted by using quantitative research methods, questionnaire in mother tongue of respondents. The sample consisted
of 191 respondents living in seven selected regions of the Czech Republic. The obtained data were statistically analysed in SPSS.

There was correlation between the number of people (Slovaks and Czechs living in the Czech Republic) to whom the respondents contacted, if needed financial and other than financial assistance and duration of stay. Duration of stay also correlates with feeling among the Czechs, plenty of friends.
A statistically significant relationship was demonstrated between the subjective perceptions of health status and the importance of contacts and friend sufficient. The variables gender, age and education were found statistical significance with the importance of contacts.

Based on our findings, we can conclude that the variable duration of stay is a significant factor affecting the social support of Slovak immigrants
in the Czech Republic.

Reference

BIERHOFF, W. H. Prosociální chování. In HEWSTONE, M, STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006, s. 331-362. ISBN 80-7367-092-5.

BRABCOVÁ, I. Zdraví, zdravotní stav a zdravotní potřeby imigrantů v České republice. In VACKOVÁ, J. a kol. Zdravotně sociální aspekty života imigrantů v České republice. Praha: Triton, 2012, s. 38-62. ISBN 978-80-7387-514-5.

Európske zisťovanie o zdraví 2009 – EHIS 2009. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011. 64 s. ISBN ISBN 978-80-89358-87-8.

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice – EHIS 2008. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2011. 273 s. ISBN 978-80-7280-916-5.

EZZEDINE-LUKŠÍKOVÁ, P. Slováci v ČR. [online]. 2005. [cit. 2015–03–24]. Dostupné na WWW: http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=197&lst=103.

GABRIELOVÁ, J., BRABCOVÁ, I. Vplyv vybraných sociálnych podmienok na zdravie Slovákov žijúcich v Českej republike. Kontakt, 2015, roč. XVII, č. 1, s. 55-63. ISSN 1212-4117.

KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005. 263 s. ISBN 80-200-1307-05.

KOUBEKOVÁ, E. Vzťahy medzi percipovanou sociálnou oporou a niektorými osobnostnými charakteristikami adolescentov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2001, roč. 36, č. 1, s. 39-49. ISSN 055-5574.

KRPOUN, Z. Sociální opora: Shrnutí výzkumné činnosti v české a slovenské oblasti a inspirace do budoucnosti – nadané děti. E-psychologie, 2012, roč. 6, č. 1, s. 42-50. ISSN 1802-8853.

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. 280 s. ISBN 978-80-7367-568-4.

LEONTIYEVA, Y. a kol. Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 96 s. ISBN 80-7330-098-2.

MAREŠ, J. a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících I. Hradec Králové: Nucleus, 2001. 152 s. ISBN 80-86225-19-4.

ROBINE, J. M., JAGGER, C., EGIDI, V. Selection of a Coherent Set of Health Indicators. [online]. 2000. [cit. 2014–11–17]. Dostupné na WWW: http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/docs/userguide_en.pdf.

SIMICH, L. et al. Providing Social Support for Immigrants and Refugees in Canada: Challenges and Directions. Journal of Immigrant Health, 2005, Vol. 7, No. 4, p. 259-267. ISSN 1557-1912.

SRB, J. a kol. Cizinci v České republice. Praha: Český statistický úřad, 2014. 192 s. ISBN 978-80-250-2582-6.

ŠRAJEROVÁ, O. Slováci v České republice. Historický pohled na Slováky v českých zemích v letech 1918-1995. In GABAL, I. a kol. Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. Praha: G plus G, 1999. ISBN 80-86103-23-4. s. 139-153.

THOITS, P. A. Stress, coping an social support processes: where we are? What next? Journal of Health Social Behavior, 1995, Extra Issue, p. 53-79. ISSN 2150-6000.

WILKINSON, R., MARMOT, M. Sociální determinanty zdraví. Fakta & souvislosti. Kostelec nad Černými lesy, 2005. 52 s. ISBN 80-86625-46-X.

WILKINSON, R., MARMOT, M. Social determinants of health: The solid facts – 2nd Ed. Copenhagen: World Health Organization, 2003. 32 p. ISBN 92-890-1371-0.

ZÁLESKÁ, V. Sociální opora ve vztahu ke zdraví imigrantů v České republice. In VACKOVÁ, J. a kol. Zdravotně sociální aspekty života imigrantů v České republice. Praha: Triton, 2012, s. 156-164. ISBN 978-80-7387-514-5.

Stahování

Publikováno

2015-08-03

Číslo

Sekce

Články