Bariéry při přechodu z rodičovské dovolené na trh práce v ostravském regionu pohledem nezaměstnaných rodičů s dětmi a pracovníků působících v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti

  • Anna Krausová Ostravská Univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií
  • Tomáš Waloszek Ostravská Univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií
  • Martin Brezina Ostravská Univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií

Abstrakt

The article brings a presentation and discussion of the results from qualitative research conducted by research team members in the frame of research project (SGS1/FSS/2014), which was funded by Student research Fund by University of Ostrava.

The qualitative research covered 21 unemployed parents with children (under 10 years) and 15 workers working in the field of active employment policy. Semi-structured interviews with respondents were conducted in the period July-August 2014. Subsequently were analysed in Qualitative Data Analysis Software MAXQDA.

Scientific  aim of the research was to find out, with such barriers, contributing to long-term unemployment identify unemployed parents with children under 10 years in the transition from parental leave and which problems in reconciling work and family life identify workers working in the field of active employment policy in the Ostrava region.

In the first part of article are introduced theoretical frameworks and issue of reconciliation of family and working life in specific phase of life cycle, which is   return to the labour market after the end of parental leave. It is pointed out how the demands on the labour market undermine the stability of the family and its reproductive, educational and social care functions. Research has shown, that both groups of respondents identified barriers in low offers part-time jobs, jobs with flexible working hours, difficulties in working time arrangements by employers, problems with availability of kindergartens/nurseries. Parents considered the issue of legitimacy Labour Offices in job searching.

The conclusion summarizes the problem formulation and concluding findings.

Biografie autora

Anna Krausová, Ostravská Univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií

Odborná asistentka s vědeckou hodností Ph.D. na Katedře sociálních věd, Fakulty sociálních studií

Reference

ARMIGEON, K., BONOLI G. The Politics of Post - Industrial Welfare States. Adapting Post-War Social Policies to New Social Risks. New York: Routledge, 2006. ISBN 0-41538-072-3

BARTÁKOVÁ, H. Postavení žen na trhu práce v České republice a v dalších zemích Evropské unie. In Sirovátka, T. et al. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Boskovice: Albert, 2006. ISBN 80-7326-104-9

BECK-GERNSHEIM, E. 1998. ,,On the way to a post-familial family: from a community of need to elective affinities.“ Theory, Culture and Society, 15 (3): 53-70.

BUTTERWEGGE, CH.: Wohlfahrtstaat im Wandel. Probleme und Perspektiven der Sozialpofitik. 3. vydání. Leske + Budrich, Opladen, 2001.

Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020. [online] [cit. 2014-9-28] Praha: MMR, 2014. Dostupná na WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6231de90-b818-4bf7-9d07-232e41da9567/Dohoda-o-partnerstvi_schvalena-EK-26-8-2014.pdf

DZIAMOVÁ, V. Harmonizace práce a rodiny. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. pp. 253 – 256. ISBN 978-80-262-0366-

HÖHNE, S.; SVOBODOVÁ, K.; ŠŤASTNÁ, A. Význam partnerství pro harmonizaci rodiny a zaměstnání. In SIROVÁTKA, T,. HORA, O. eds. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008. 1.vyd. ISBN 978-80-7326-140-5

HORÁKOVÁ, M., KULHAVÝ, V. „Trh práce, politika na trhu práce v ČR ve srovnání se zeměmi EU.“ In (kol.) Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Brno: VÚPSV, 2005. ISBN 80-23-95792-9

KELLER, J. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: Slon, 2011. ISBN 978-80-7419-059-9

KLEVETA, J. Státní politika zaměstnanosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-24404-47-9

KREBS, V. a Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-807-3575-854

KŘÍŽKOVÁ, A., HAŠKOVÁ, H. Průzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce. [online]. [cit. 25. 9. 2014] Praha: Sociologický ústav AV ČR. 2003. Dostupné na WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/957/zprava.pdf

KULHAVÝ, V., BARTÁKOVÁ, H. Rodina a zaměstnání II. (Mladé rodiny). Brno: VÚPSV, 2007. ISBN 978-80-87007-62-4

LEWIS, J.,,Employment and care: The Policy problem, Gender Equality and the Issue of Choice.“ Journal of Comparative policy analysis 8 (2), 2006. 103-104.

NEŠČÁKOVÁ L. Zákoník práce v praxi. Komplexní průvodce s řešením problémů. Právní stav k 1. 1. Praha: Grada, 2014. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-5125-2.

OECD 2001. Employment Outlook. Paris: OECD. 2003. ISBN 92-64-10812-2.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. [online] [cit. 2014-9-29] Praha: MPSV, 2013. Dostupné na WWW: http://www.esfcr.cz/file/4976/

Operační program zaměstnanost. [online] [cit. 2014-9-30] Praha: MPSV, 2014. Dostupné na WWW: http://www.esfcr.cz/file/8939/

SCHELLE, K., SCHELLEOVÁ, I. Geschichte der tschechischen öffentlichen Verwaltung. Grin Verlag, 2011. 1. auflage. ISBN 978-3-640-79720-2

SIEGEL, Z. Jak hledat a najít zaměstnání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4407-0

SIROVÁTKA, T., BARTÁKOVÁ, H. Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. In SIROVÁTKA, T.; HORA, O. (eds.) Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: Boskovice: František Šalé – Albert. 2008. ISBN 987-80-7326-140-5

ŠTĚDROŇ, B., POTŮČEK, M., KNÁPEK, J., MAZOUCH, P. A KOL. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C. H. Beck, 2012.

Publikováno
2015-01-07
Sekce
Články