Specifické faktory ovlivňující sociální exkluzi seniorů žijících v domácím prostředí

  • Dagmar Dvořáčková Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Katedra sociální práce

Abstrakt

The article reports on current issues of social exclusion of older people and indicates the specific factors that influence the social exclusion of older people living at home. Social exclusion of some groups are more at risk than others. As the world's population is aging and the elderly are a large group that is affected by this problem. This study presents the basic concepts related to social exclusion in the context of the elderly and points to the selected dimensions of social exclusion in the Czech Republic. These are primarily medical, psychological and social factors, which in practice intertwined and dependent. They affect not only the creation, but also the degree of social exclusion.

The research was carried out with the help of quantitative research strategy and focused on the identification of risk factors in the lives of seniors living at home. Social exclusion as a specific determinant of health, was one of the items under consideration. The main objective was to assess the relationship between selected characteristics of social exclusion and health. A field survey was conducted standardized technique guided interview.

The research results point to the fact that the increasing dependence on the assistance of another person and reduction of self-sufficiency, will limit the autonomy of the elderly and to reduce the subjective perception of health. Respondents who felt ageism, demonstrable value worse subjective health perception.

Some older people are at risk of social exclusion more than their peers. This fact is involved in many internal and external factors. These factors are mutually interrelated and cumulative. Social exclusion in the context of senior issues closely linked to meeting the needs of seniors. Seniors need in life to meet all your needs as well as anyone else, and are often dependent on the assistance of his surroundings. The need for care is not primarily associated with age, but is associated with a decrease in functional ability and self-sufficiency that restrict people in their ability to meet their daily needs.

Reference

CORDEN, A. a DUFFY, K. Human dignity and social exclusion. 1998. In: Sykes R a P Alcock. Developments in European Social Policy – convergence and diversity. The Policy Press. Bristol.

EUROPEAN COMMISSION. Joint report on social inclusion. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.

HOLMEROVÁ, I., JURÁŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K. a kol. Vybrané kapitoly z gerontologie. Praha: Gerontologické centrum, 2007. ISBN 978-80-254-0179-8.

HUDÁKOVÁ, A., MATULOVÁ, D. a D. MUDRÍKOVÁ. Senior verzus ageismus. Prevence úrazů, otrav a násilí. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2011. vol. VII. nom. 2. ISSN 1804-7858.

JANEČKOVÁ, H. Sociální práce se starými lidmi. In Matoušek, O., Kodymová, P., Koláčková, J. Sociální práce v praxi: specifika vybraných cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2010, s. 163-194. ISBN 978-80-7367-818-0.

KNEALE, D. Is Social Exclusion still important for Older People? [online]. [cit. 2014-06-20]. Dostupné z WWW: http://www.ilcuk.org.uk/index.php/publications/publication_details/is_social_exclusion_still_important_for_older_people

LORMAN, J. Existuje diskriminace a zneužívání seniorů v ČR? In Postavení a diskriminace seniorů v České republice. Praha: MPSV. 2006. [online]. [cit. 2014-07-02]. Dostupné z WWW:http://www.mpsv.cz/files/clanky/3482/sbornik_diskriminace.pdf

MAREŠ, P. Faktory sociálního vyloučení. Praha: VÚPSV. 2006. ISBN 80-87007-15-8.

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2013 – 2017. [online]. [cit. 2014-07-02]. Dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13099/Teze_NS.pdf

PACOVSKÝ, V. Proti věku není léku? Úvahy o stárnutí a stáří. Praha: Karolinum, 1997. ISBN: 8071844861

PERCY - SMITH, J. Policy response to social exclusion. Open University Press. Philadelphia. 2000. ISBN 0 335 20473 2.

PERNES, Z. Diskriminace seniorů z pohledu Rady seniorů ČR. In Postavení a diskriminace seniorů v České republice. Praha: MPSV. 2006. [online]. [cit. 2014-07-02]. Dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/3482/sbornik_diskriminace.pdf

PICHAUD, C. a I. THAREAUOVÁ. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-184-3.

RÁKOCZYOVÁ, M. Začleňování na pracovní trh jako součást procesu sociálního začleňování v ČR. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2006. Vedoucí práce Tomáš Sirovátka.

SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha:SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-62-5.

VLEMINCKX, K. a BERGMAN J. Social Exclusion and the Welfare State – an overview of conceptual issues and implications. Mayes. Social Exclusion and European Policy. 2001. Edward Elgar. Northhampton.

WILKINSON, R. a M. MARMOT. Sociální determinanty zdraví – Fakta a souvislosti. Kontelec nad Česnými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky. 52s. ISBN 80-86625-46-X.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Portál veřejné služby. [online]. [cit. 2014-07-01]. Dostupné z WWW: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62334&recShow=2&nr=108~2F2006&rpp=15#parCnt

ZAVÁZALOVÁ, H. et al. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 8024603268.

Publikováno
2015-01-07
Sekce
Články