Zaměření časopisu

Perners¨'s Contacts je elektronický recenzovaný časopis, který slouží k výměně poznatků, informací a řešení různých problémů souvisejících s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na logistické pojetí dopravy. Jeho obsah je určen pro studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky zaměřené zejména na dopravu, telekomunikace a jim blízké obory. Časopis je zaměřen na odborné publikace v oblasti vědy o dopravě a souvisejících vědních disciplinách. Tvoří platformu výměny informací o řešených problematikách, stavu poznání a metodách vědeckého bádání nejen mezi studenty doktorského studia a vědeckými pracovníky, ale i řešiteli projektů v oblasti vědy a výzkumu. Periodikum přispívá ke zvýšení kvality a efektivity výzkumné činnosti v oblasti dopravy a telekomunikacích.

Lze očekávat, že tento časopis najde odezvu i u široké odborné veřejnosti a nabídne prostor pro publikování odborníků z praxe, kteří mohou přinést svůj pohled na problémy každodenní reality a konfrontovat je s teoretickými pohledy.

Časopis Perner's Contacts byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který byl schválen Radou pro výzkum a vývoj na svém 290. zasedání dne 31.1.2014. Po aktualizaci tohoto seznamu v roce 2013 a vydání Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platných v roce 2014 dne 31.1.2014 svoji pozici obhájil a je stále zařazen mezi takto hodnocené časopisy. Více na www.vyzkum.cz

Hlavními tematickými okruhy jsou:

  1. Ekonomika a management v dopravě a telekomunikacích
  2. Řízení, optimalizace a diagnostika dopravních systémů
  3. Optimalizace technologických procesů v dopravních systémech
  4. Nové trendy v logistických a přepravních technologiích
  5. Progresivní systémy v intermodální přepravě
  6. Simulační modely dopravních systémů a zařízení
  7. Informační a řídicí systémy v dopravě