Perner's Contacts https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner <p>Perner's Contacts je elektronický recenzovaný časopis Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice, Česká republika. Časopis vychází od roku 2006 a zde jsou publikovány původní vědecké a referátové práce psané v českém, slovenském a anglickém jazyce. V současné době je časopis vydáván dvakrát ročně – v červnu a v prosinci. Časopis je určen k publikování širokého spektra originálních výzkumných a přehledových článků o aktuálních problémech v dopravě a souvisejících vědních disciplínách.</p> cs-CZ stefan.jovcic@upce.cz (Stefan Jovčić) oktavian.stradal@upce.cz (Oktavián Strádal) Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 VLIV VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NA FUNKCI RADARŮ https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1542 <p class="Anotace">Článek analyzuje vliv umístění větrných elektráren na funkci pozemních radarů používaných pro řízení letového provozu. Uvažují se zejména primární radary přehledové, přibližovací a sledovací v&nbsp;kmitočtových pásmech 1 GHz až 10 GHz. Přitom se článek věnuje řešení odhadu efektivní odrazné plochy (RCS) elektrárny s&nbsp;ohledem na typické tvary a rozměry větrných elektráren a odhadu zastínění sledovaného prostoru vlivem jednotlivých větrných elektráren a skupiny elektráren pro primární i sekundární radary. Protože uvedené problémy jsou obvykle velice komplikované a numerická simulace bývá extrémně náročná jak z&nbsp;hlediska doby výpočtů, tak z&nbsp;hlediska rozsahu paměti, jsou zde uvedeny zjednodušené vztahy, umožňující základní výpočty pro předběžnou analýzu.</p> Vladimír Schejbal, Pavel Bezoušek, Dušan Čermák Copyright (c) 2020 Vladimír Schejbal, Pavel Bezoušek, Dušan Čermák https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1542 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ SKLADOVÉ SÍTĚ V LOGISTICE POSLEDNÍ MÍLE https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1540 <p class="Anotace">Moderní logistická praxe směřuje ke komplexnímu řešení problémů a plné integraci dodavatelských řetězců. Jednou z&nbsp;oblastí, ve které je třeba nalézt efektivní řešení je vytvoření skladové sítě. Nalezení vhodného modelu pro umisťování distribučních, respektive skladovacích center, který by kromě hlediska úspory nákladů či maximalizace zisku, zohledňoval také časové hledisko, může vést k&nbsp;získání konkurenční výhody. Aplikace takového modelu na podmínky současných trendů v&nbsp;oblasti logistiky poslední míle by pak mohla vést nejen k&nbsp;získání konkurenční výhody, ale také k&nbsp;získání většího podílu na trhu. Cílem tohoto článku je tedy prozkoumat možnosti využití stávajících metod a modelů, používaných pro vytvoření distribuční sítě, jako jsou metody statické, u kterých je možné sklady či střediska obsluhy rozmístit podle účelové funkce, a dle jejich povahy lze použít modely spojité, diskrétní či síťové. Dále jsou pak v&nbsp;článku zkoumány možnosti využití modelů dynamických, které jsou více zaměřeny na faktor času a mohly by tak být využity k&nbsp;alokaci skladů či distribučních center, mimo jiné, také v&nbsp;logistice poslední míle, neboť současným trendem je právě hledisko časové, kdy společnosti v&nbsp;současné době usilují o co největší zkrácení dodacích lhůt. Článek se věnuje možnostem využití lokačně-alokačních úloh, P-median modelu, Weberova modelu či pojetí problému umístění skladu jako nedimenzovaného problému umístění zařízení. Jako problematické se u výše zmíněných modelů ukazuje fakt, že tyto modely neberou v&nbsp;potaz zákazníky a přínos pro zákazníky. Je tedy třeba se zaměřit na nalezení takového modelu, který by bral v&nbsp;potaz určité prvky zákaznického servisu, jako je například snadná dostupnost produktů, frekvence dodávek či požadavky na čas dodání, a to nejen v&nbsp;případě logistiky poslední míle. Ze zkoumaných metod se jako nejlepší pro tyto účely jeví logistická metoda, popisovaná v&nbsp;češtině jako „Dům kvality“, jejímž účelem je zapracovat požadavky koncových zákazníků do finálního produktu společnosti, spolu s&nbsp;metodou známou jako „Analytický hierarchický proces“, jejímž cílem je rozklad složité nestrukturované situace na jednodušší komponenty, <br>a „Analytický síťový proces“, což je jedna z obecnějších metod „Analytického hierarchického procesu, zaměřená na síťové rozhodovací problémy s&nbsp;cílem určit optimální místo pro umístění zařízení. Cílem tohoto článku je prozkoumat možnosti využití kombinace výše zmíněných modelů pro rozmístění skladů či distribučních center v&nbsp;logistice poslední míle.</p> Nina Kudláčková, Miroslav Němec Copyright (c) 2020 Nina Kudláčková, Miroslav Němec https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1540 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU KAAT- ZNALOSTNEJ ALIANCIE V LETECKEJ DOPRAVE - PRÍBEH ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1553 <p>Článok sa zoberá problematikou vysokoškolského vzdelávania v&nbsp;nadväznosti na potreby leteckého priemyslu ako odvetvia národného hospodárstva. V&nbsp;súvislosti s&nbsp;narastajúcou potrebou skvalitňovania a&nbsp;zefektívňovania procesu vzdelávania, je potrebné riešiť medzinárodnú spoluprácu pri vzdelávaní odborníkov v&nbsp;leteckej doprave. Odpoveďou na tento problém bolo vytvorenie znalostnej aliancie v&nbsp;rámci projektov ERASMUS+, ktorá analyzuje globálny trh povolaní a&nbsp; kvalifikácií v&nbsp;leteckej doprave. Cieľom projektu bolo špecifikovať zoznam súčasných povolaní, ale aj budúcich povolaní v&nbsp;nadväznosti na analýzu kvalifikácií v odvetví leteckej dopravy. Na základe týchto výstupov projektu bol vytvorený nový študijný program ako aj upravené programy ďalšieho vzdelávania v&nbsp;letectve. Príspevok poukazuje na výstupy a&nbsp;prínosy takejto spolupráce.</p> Andrej Novák , Alena Novák Sedláčková, Antonín Kazda Copyright (c) 2020 Andrej Novák , Alena Novák Sedláčková, Antonín Kazda https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1553 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 HODNOCENÍ RELEVANTNOSTI IMPLEMENTACE PRINCIPŮ SDÍLENÉ EKONOMIKY PŘI PŘEPRAVĚ ZÁSILEK V ČESKÉ REPUBLICE https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1551 <p class="Anotace">Problematika sdílené ekonomiky je v&nbsp;současné době velmi aktuální téma mající svůj význam v&nbsp;mnoha odvětvích národního hospodářství. V&nbsp;oblasti dopravy je možné pozorovat využití některých principů sdílené ekonomiky, zejména v&nbsp;rámci služeb, které spočívají ve sdílení kapacit osobních aut při přepravě osob (BlaBlaCar, Zipcar, DriveNow atd.). S&nbsp;přihlédnutím k&nbsp;situaci, kdy meziročně narůstá počet přepravovaných zásilek, naskýtá se prostor pro využití principů sdílené ekonomiky nejen pro přepravu osob, jak tomu již je, ale také právě při zajištění přepravy zásilek. Vzhledem k&nbsp;tomu, že v&nbsp;České republice nebyla tato problematika komplexně řešena, je nutné před případným stanovením strategií implementace principů sdílené ekonomiky při přepravě zásilek ze strany příslušných veřejných institucí či ze strany podniků ověřit, zda jsou v&nbsp;České republice vytvořeny vhodné podmínky pro takovouto implementaci. Cílem článku je zhodnotit aktuální situaci v České republice v&nbsp;rámci implementace principů sdílené ekonomiky při přepravě zásilek z&nbsp;vnějšího prostředí, konkrétně s&nbsp;využitím PEST analýzy.</p> Michaela Novotná, Libor Švadlenka, Dalibor Gottwald Copyright (c) 2020 Michaela Novotná, Libor Švadlenka, Dalibor Gottwald https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1551 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 HODNOTENIE ÚROVNE VNÍMANIA VYBRANÝCH KRITÉRIÍ KVALITY SKUPINAMI CESTUJÚCICH VO VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVE VO VYBRANOM REGIÓNE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1549 <p>Jednou z&nbsp;najviac rezonujúcich tém v&nbsp;súčasnosti je kvalita. Miera kvality každého procesu je súhrnom jeho vlastností, ktoré sa prejavujú jeho funkčnosťou v&nbsp;reálnom čase. Medzi tieto vlastnosti patrí spoľahlivosť, presnosť, bezpečnosť, flexibilita a&nbsp;mnohé ďalšie. Z&nbsp;dôvodu porovnateľnosti a&nbsp;sledovania trendov vývoja v&nbsp;úrovni kvality služieb je potrené túto úroveň objektivizovať prostredníctvom merateľných znakov kvality (vlastnosti) a&nbsp;ich následného zhodnotenia. V&nbsp;príspevku sa zaoberáme hodnotením a&nbsp;porovnaním úrovne vybraných kritérií kvality podľa ich vnímania skupinami cestujúcich. Aby sme mohli vykonať výskum v&nbsp;danej oblasti, realizovali sme dotazníkový prieskum vo vybranom regióne a&nbsp;systéme verejnej osobnej dopravy v&nbsp;Slovenskej republike, na základe identifikácie dôležitosti a&nbsp;merania spokojnosti s&nbsp;ich plnením. Na základe výskumu boli identifikované najdôležitejšie kritériá kvality(požiadavky) - presnosť spojov, informovanosť cestujúcich, čistota a&nbsp;správanie sa vodiča voči cestujúcim. Vzájomný vzťah a&nbsp;významnosť kritérií kvality je hodnotená prostredníctvom jednorozmerných a&nbsp;viacrozmerných metód. Cieľom príspevku je skúmať rozdielnosť vnímania kvality a&nbsp;spokojnosti jednotlivými skupinami cestujúcich&nbsp; (študenti, ekonomicky aktívne obyvateľstvo a&nbsp;dôchodcovia), nakoľko každá skupina má iné požiadavky na kvalitu. Ak chcú dopravcovia a&nbsp;objednávatelia dopravnej obslužnosti udržať cestujúcich v&nbsp;systéme verejnej osobnej doprave je dôležité, aby sa venovali práve kvalite ,identifikácii požiadaviek na kvalitu konkrétnych skupín cestujúcich a&nbsp;zisťovaniu spätnej väzby vo forme merania spokojnosti cestujúcich</p> Mária Brídziková, Vladimír Konečný Copyright (c) 2020 Mária Brídziková, Vladimír Konečný https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1549 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 SUSTAINABILITY TRENDS IN THE POSTAL SYSTEMS OF LAST-MILE DELIVERY https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1547 <p>Postal systems are characterized by strong infrastructure and appropriate human, technical, and technological resources. The activities of these systems are economically demanding and impact the environment, which represents some of the most delicate problems of sustainable development. This paper presents the basic principles and proposals for the improvement of sustainable development capabilities in the postal systems. A review of modern means of transport is offered. Some of these means are still in the trial phase; however, their implementation is expected in the near future based on both, economic and environmental reasons.&nbsp;</p> Dragan Lazarević, Momčilo Dobrodolac Copyright (c) 2020 Dragan Lazarević, Momčilo Dobrodolac https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1547 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 KONCEPCIA BSC SYSTÉMU A JEJ VYUŽITIE V STRATEGICKOM RIADENÍ PODNIKU AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V SR https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1545 <p>Strategické riadenie je nevyhnutnou súčasťou riadenia podniku. Predstavuje spôsob, ako zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov. Jednou z možností využitia nástrojov strategického riadenia v spoločnostiach autobusovej dopravy je koncept systému Balanced Scorecard (BSC). Systém BSC pozostáva zo štyroch perspektív - finančnej, zákazníckej, procesnej a perspektívy učenia sa a rastu. Tieto perspektívy využívajú rôzne ukazovatele, ktoré je potrebné pri zavádzaní systému BSC v&nbsp;podniku rešpektovať. Analyzovali sme, ako podniky v Slovenskej republike využívajú systém BSC v strategickom riadení a výsledky prieskumu sú súčasťou tohoto príspevku. Jeho cieľom je vysvetliť metodiku systému BSC a výhody zavedenia tohto systému v&nbsp;praxi podnikov autobusovej dopravy.</p> Eva Kicová, Olga Poniščiaková Copyright (c) 2020 Eva Kicová, Olga Poniščiaková https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1545 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 POROVNANIE VÝŠKY NÁKLADOV ZA PRÍSTUP NA DOPRAVNÚ INFRAŠTRUKTÚRU V CESTNEJ A ŽELEZNIČNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE NA VYBRANÝCH ÚSEKOCH V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1543 <p>Príspevok sa zaoberá porovnaním nákladov spojených s&nbsp;prístupom na dopravnú sieť v&nbsp;cestnej a železničnej nákladnej doprave na vybraných úsekoch v&nbsp;podmienkach Slovenskej republiky. Analyzuje&nbsp; náklady na vybraných trasách z&nbsp;hľadiska absolútnej a jednotkovej ceny a porovnáva faktory vplývajúce na tieto náklady.</p> Šimon Senko, Jozef Gnap Copyright (c) 2020 Šimon Senko, Jozef Gnap https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1543 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 ŘÍZENÍ VÝKONU TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 25 KV https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1541 <p>V&nbsp;první části článku jsou prezentovány hlavní vlastnosti a výhody trakčních napájecích stanic pro soustavu 25 kV 50 Hz s&nbsp;nepřímými polovodičovými měniči. V&nbsp;další části jsou uvedeny informace o perspektivní měničové struktuře pro tyto napájecí stanice. &nbsp;Hlavní část článku je věnována teoretické analýze metody pro synchronizované řízení výkonu napájecích stanic s&nbsp;polovodičovými měniči.</p> Jaroslav Novák, Ladislav Mlynařík Copyright (c) 2020 Jaroslav Novák, Ladislav Mlynařík https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1541 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 VÝVOJ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ VŠECH ČTYŘ KOL https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1538 <p><em>Příspěvek se zabývá rešerší v&nbsp;současné době velmi prosazovaným systémem&nbsp;řízení všech čtyř kol u silničních vozidel, a to zejména u osobních vozidel. Shrnuje historický vývoj jednotlivých systémů a popisuje jejich výhody a nevýhody z&nbsp;technického pohledu na konstrukční celek. Zaměřuje se i na systémy používané v&nbsp;současných automobilech, které jsou stále velice ojediněle zabudované do nově vyráběných vozidel.</em></p> Jan Němec, Petr Jilek Copyright (c) 2020 Jan Němec, Petr Jílek https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1538 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 SYSTÉMY FINANCOVANIA LETECKEJ INFRAŠTRUKTÚRY Z HĽADISKA ODOLNOSTI V ČASE KORONAKRÍZY: EÚ VS USA https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1554 <p>Príspevok konfrontuje systémy financovania leteckej infraštruktúry v&nbsp;Európskej únii a&nbsp;USA vzhľadom na koronakrízu. Pretože oba systémy sú spôsobom financovania previazané na leteckú prevádzku, koronakríza ochromila financovanie leteckej infraštruktúry v&nbsp;oboch celkoch, a to v&nbsp;okruhu prevádzkového aj investičného financovania. Nutnosť zachovania kontinuity investičného rozvoja leteckej infraštruktúry v&nbsp;čase coronakrízy vyvolala potrebu záchrannej reakcie, ktorá sa v&nbsp;EÚ zásadne líši od USA. V porovnaní so systémom v EÚ má systém financovania a strategického riadenia leteckej infraštruktúry v USA lepšiu adaptabilitu na krízu. V&nbsp;systéme financovania leteckej infraštruktúry v&nbsp;EÚ je „Achilovou pätou“ systému zložitosť pravidiel štátnej pomoci a&nbsp;inštitucionálna výstavba systému štátnej pomoci.</p> Alena Novák Sedláčková, Anna Tomová Copyright (c) 2020 Alena Novák Sedláčková, Anna Tomová https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1554 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 VYUŽITIE NÁSTROJA DAQ V DOPRAVNO-PSYCHOLOGICKOM VÝSKUME https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1552 <p>Bezpečnosť cestnej premávky a s tým spojená ochrana ľudského života je cieľom v každej vyspelej krajine. Viac ako 90% dopravných nehôd po celom svete je spôsobených ľudskou chybou. Z toho vyplýva jednoznačná povinnosť zaoberať sa ľudskou psychikou a predovšetkým páchaním priestupkov vodičmi na cestách. Dopravno-psychologický výskum obsiahnutý v tomto článku bol realizovaný na vzorke takmer štyristo respondentov, pričom išlo o mladých vodičov vo veku 18 až 26 rokov. Na výskum bol použitý dotazník postojov vodiča, ktorého výsledky boli následne porovnávané so všeobecnými údajmi tiež zisťovanými v prieskume. Výsledky bolo v globále možné porovnávať aj so zahraničnými štúdiami, pretože dopravno-psychologický nástroj, ktorý bol využitý má presne stanovenú štruktúru a je možné ho použiť v akejkoľvek krajine. Cieľom výskumu bolo predovšetkým hľadanie štatistických podobností medzi výsledkami nástroja DAQ a&nbsp;uvedeným počtom a&nbsp;druhom dopravných priestupkov respondentov. Taktiež je cieľom porovnanie dosiahnutých výsledkov s&nbsp;inými štúdiami, ktoré získali dáta rovnakým nástrojom.</p> Kristián Čulík, Alica Kalašová, Ambróz Hájnik Copyright (c) 2020 Kristián Čulík, Alica Kalašová, Ambróz Hájnik https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1552 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 DOPAD NEUTRALIZÁCIE PREPRAVNÝCH DOKUMENTOV NA ZODPOVEDNOSŤ CESTNÉHO DOPRAVCU https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1550 <p>V&nbsp;roku 1956 bol prijatý významný dokument v oblasti &nbsp;cestnej nákladnej dopravy - Dohovor CMR. Jeho prijatím sa zjednotili niektoré pravidlá v&nbsp;medzinárodnej preprave tovarov. Zjednotila sa najmä sprievodná dokumentácia zásielky a zodpovednosť cestného dopravcu. Od prijatia Dohovoru CMR sa zmenil spôsob výpočtu zodpovednosti dopravcu, ktorý zaviedol Protokol k&nbsp;Dohovoru CMR. Protokol zmenil systém výpočtu zodpovednosti zo zlatého franku na systém založený na zvláštnych právach čerpania Sprievodná dokumentácia je zjednotená v cestnej nákladnej doprave v podobe nákladného listu CMR. Preukázalo sa, že neutralizácia nákladného listu sa v&nbsp;niektorých prípadoch využíva pri podvode na odosielateľovi. Cieľom príspevku je zistiť dopad využívania neutralizácie nákladného listu na zodpovednosť dopravcu a&nbsp;postoj poisťovne voči dopravcovi v&nbsp;prípade preukázania neutralizácie nákladného listu CMR. Z&nbsp;dôvodu, že prijatie Protokolu nie je samozrejmosťou, existujú členské krajiny Dohovoru, ktoré Protokol neprijali. Vzhľadom na to, že v súčasnosti teda existujú dva spôsoby ohraničenia zodpovednosti cestného dopravcu, chceme taktiež poukázať na dôležitosť prijatia Protokolu k Dohovoru CMR a jeho vplyv na konkurencieschopnosť v prípade ak dopravcovi hrozí riziko z vykonania neutralizácie.</p> Miloš Poliak, Jana Tomicová Copyright (c) 2020 Miloš Poliak, Jana Tomicová https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1550 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 CZECH TRANSPORT AND LOGISTICS COMPANIES NEED A SOPHISTICATED APPROACH TO EMPLOYEE MOTIVATION https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1548 <p class="Abstract"><span lang="EN-GB">The situation on the labour market in the field of transport and logistics is strongly undersized by offering the necessary quality human resources. Acquiring and maintaining these resources creates one of the main prerequisites for the competitiveness of companies. Knowing their preferences can help not only solve the problem of gaining, retaining quality employees, but also more efficiently spend funds in this area. The aim of the article is to determine the motivational preferences of employees in the field of transport and logistics and to identify the main areas that are least fulfilled by their employers.. The article is based on the results of a questionnaire survey on a sample of 2363 respondents. Data are processed using basic descriptive statistics and Student's T-test. The results provide an overview of the employees’ preferences of transport and logistics companies and problem areas in terms of satisfaction. In addition to enriching the knowledge base for the next stage of the issue, the conclusions provide companies in the field of transport and logistics with the opportunity to take a more sophisticated approach to motivating their employees and also to help acquire new ones.</span></p> Lenka Ližbetinová, Miluša Balková, Petra Voláková, Adrian Kuka Copyright (c) 2020 Lenka Ližbetinová, Miluša Balková, Petra Voláková, Adrian Kuka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1548 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 MODELOVÁNÍ INDENTACE DO TVRDÝCH A KŘEHKÝCH MATERIÁLŮ https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1546 <p>Tento článek se zabývá stručným popisem modelování indentace do tvrdých a křehkých materiálů, například skla, vrstveného skla nebo různých druhů keramiky pomocí metody konečných prvků. Vytvořený model je velmi užitečný jako podpora indentační zkoušky proto, že touto cestou získáme další materiálové charakteristiky, které je obtížné nebo dokonce nemožné získat experimentálně, ale také z důvodu odhalení zdrojů nepřesností měření. Dalším přínosem je možnost zkoumat odezvu nějaké neznámé kombinace vrstvených materiálů a posoudit tak vhodnost použití pro daný účel, aniž by bylo nutné vzorek předem vyrobit.</p> Petr Hanus, Dušan Zíta Copyright (c) 2020 Petr Hanus, Dušan Zíta https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1546 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 UPLATNENIE VYBRANÝCH NÁSTROJOV CONTROLLINGU V RIADENÍ NÁKLADOV DOPRAVNÝCH PODNIKOV A ICH VYUŽITIE V REPORTINGU https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1544 <p>Z hľadiska zvyšujúcej sa zložitosti podnikových systémov a ich využitia je nevyhnutným základom každej úspešnej cesty taký systém, ktorý integruje nielen spracovanie informácií, tvorbu plánov, ale aj analýzu a kontrolu. Veľmi dôležitá je aj možnosť prijímať správne a rýchle rozhodnutia, čím sa znižuje pravdepodobnosť možných rizík a nebezpečenstiev na minimum. Controlling je v&nbsp;tomto kontexte veľmi dôležitým nástrojom pre podporu riadenia a&nbsp;rozhodovania. Príspevok prináša analýzu controllingových nástrojov s&nbsp;ohľadom na ich uplatnenie v&nbsp;riadení dopravných spoločností. Dôraz je kladený najmä na controllingové riadenie nákladov, ich controllingovú kategorizáciu v&nbsp;špecifických podmienkach dopravných podnikov ako aj ich následné využitie pri riadení zisku. Pre dosiahnutie cieľa boli využité viaceré metodológie, nielen pri čiastkových cieľoch - získavaní a spracovávaní teoretických poznatkov - ale aj pri ďalšom riešení, návrhoch praktického využitia vybraných nástrojov controllingu v&nbsp;dopravných spoločnostiach. Predmetná problematika bola riešená s využitím vybraných kvalitatívnych metód, opierajúcich sa o&nbsp;indukciu so snahou pozorovať, zisťovať pravidelnosti, vytvárať závery a&nbsp;teórie za účelom získania naratívnych výstupov. Teoretické výstupy sú výsledkom spracovania dostupných poznatkov o&nbsp;controllingu a jeho vývoji, praktická rovina poskytuj výsledok vo forme návrhu uplatnenia vybraných nástrojov controllingu v&nbsp;podmienkach dopravných spoločností, pôsobiacich v&nbsp;Slovenskej republike. Príspevok možno považovať za relevantný zdroj poznania a pochopenia riešenej problematiky, ponúka metodický návrh, uplatniteľný vo všeobecnosti pre podniky, ktorých manažment sa pre zavádzanie a využívanie controllingových nástrojov rozhodne.</p> Olga Poniščiaková, Eva Kicová Copyright (c) 2020 Olga Poniščiaková, Eva Kicová https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1544 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200