O časopise

    Elektronický časopis Perner's Contacts vychází čtyřikrát ročně. V průběhu roku 2019 bude druhé a čtvrté číslo časopisu vydáno jako číslo v anglickém jazyce.

    Termíny uzavírek jednotlivých čísel v kalendářním roce 2019:

Ročník XIV (2019)

Číslo 1

Číslo 2 (AJ)

Číslo 3

Číslo 4 (AJ)

Nejzazší termín pro podání příspěvku

22.02.2019 

24.05.2019

13.09.2019

08.11.2019

Zpráva o přijetí/odmítnutí příspěvku

22.03.2019

21.06.2019

18.10.2019

09.12.2019

Konečné vydání příspěvku

26.04.2019

19.07.2019

15.11.2019

30.12.2019

     Počet příspěvků bude v jednotlivých číslech omezen.

     Text příspěvku musí být napsaný v editoru MS Word (prijmeni.doc). Veškeré informace o formátu příspěvku jsou uvedeny v přiložené šabloně (verze docx).

Formální podmínky přijetí příspěvku:

  • Příspěvky mohou být napsány v češtině, slovenštině, cizím jazyce (angličtina, němčina),
  • Příspěvky, které nebudou vypracovány dle pokynů (viz šablona), nebudou uveřejněny,
  • Každý příspěvek musí být doložen potvrzením, že není publikován v jiném periodiku,
  • Všechny příspěvky uveřejněné v časopise jsou recenzovány. Redakční rada si vyhrazuje právo na odmítnutí příspěvku,
  • autor zasláním příspěvku souhlasí s jeho uveřejněním pod licencí Creative Commons CC-BY 4.0
  • Po recenzi příspěvku vydavatel poskytne autorům recenzní posudek případně pokyny pro úpravy příspěvku. Dané úpravy musí být do 14 kalendářních dnů provedeny a příspěvek zaslán zpět vydavateli,
  • Vydavatel není zodpovědný za chyby autorů v příspěvku,
  • Maximální počet stránek není omezen,
  • Příspěvky ani recenzní posudky nejsou honorovány.

U všech příspěvků uveřejněných v časopise Perner's Contacts je kladen důraz na kvalitu příspěvku. Proto je každý příspěvek recenzován dvěma recenzenty schválenými redakční radou (jednoho navrhne autor s uvedením kontaktu, druhý je určen redakční radou). Příspěvek je zaslán recenzentům k posouzení. Recenzenti vyhotoví posudky, zda daný příspěvek doporučují ke zveřejnění, popřípadě navrhnou úpravy příspěvku. S posudky je pak seznámen autor příspěvku. Na základě posudků provede autor požadované úpravy. Poté je možno příspěvek otisknout v daném čísle.